Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Dostępność

 

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

 1. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 2. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 3. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Pani Sylwii Stańczyk, za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numer telefonu 67 213-27-74,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres pp12@cuw.pila.pl .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile znajduje się na ulicy Reja 11. Ulica jest o nawierzchni asfaltowej, ma wyodrębniony chodnik. Chodniki na terenie przedszkola wykonane są z polbruku. Droga wewnętrzna ma starą nawierzchnię asfaltową, położoną w 1980 r. W ogrodzeniu przedszkola znajduje się jedna furtka o szerokości 130 cm oraz brama od strony placu zabaw (tzw. ppoż.) o szerokości 414 cm i 2 bramy wjazdowe: jedna o szerokości 407 cm, druga – od strony sklepu – 364 cm.

Jest to budynek piętrowy.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Do przedszkola można wejść głównymi drzwiami używając dzwonka (umieszczonego na ścianie na wysokości 130 cm). Drzwi otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa (wiatrołap) o powierzchni 24 m2, następnie są drugie drzwi otwierane na zewnątrz.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, na drzwiach od wiatrołapu od wewnątrz zamontowano zamknięcie drzwi na wysokości ok. 160 cm pozwalającej na otworzenie drzwi tylko przez osoby dorosłe.

Wejście główne do przedszkola jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Poza wejściem głównym są trzy wejścia boczne do przedszkola. Pierwsze wejście (tzw. służbowe) prowadzi po 2 stopniach schodowych, drzwi mają szerokość 80 cm, zamontowana jest poręcz po jednej stronie schodów.

Drugie i trzecie wejście boczne jest bez schodów, ale ok. 2 m od wejścia do przedszkola znajdują się 3 stopnie schodowe prowadzące do hollu głównego, przy schodach jest zamontowana poręcz po jednej stronie.

Na parterze znajduje się holl oraz prawe i lewe skrzydło. Po prawej stronie znajdują się sale dla dzieci, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia kuchenne oraz pomieszczenia socjalne. Na wprost wejścia głównego znajdują się szatnie dla dzieci oraz sale zabaw. Łazienka dla personelu nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, łazienki dla dzieci znajdujące się na parterze są częściowo dostosowane do osób niepełnosprawnych (w toalecie – szeroka kabina, uchwyt na ścianie przy umywalce i przy toalecie).

Po lewej stronie również znajdują się sale zabaw dla dzieci, sala rehabilitacyjna.

Na pierwsze piętro prowadzi klatka schodowa ze spocznikiem na półpiętrze, po jednej stronie zamontowane są poręcze. Piętro podzielone jest na holl, skrzydło prawe i skrzydło lewe.
Znajdują się tam sale zabaw, pomieszczenia biurowe, kuchnia. Szerokość korytarzy wynosi ok. 275 cm.
Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’ a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • brak justowania tekstu
Skip to content