Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile

Programy i innowacje

 

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkole realizuje następujące projekty i mprogramy:

 •  „Pokaż maluszku, jak tupiesz nóżką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny” – autorstwa M.Z. Tomaszewskiej (Edumuz) oraz Katarzyny Czajkowskiej (Dziecięce i Młodzieżowa Akademia Artystyczna „KAPRYS”). Głównym celem tego programu jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci, przygotowujący do nauki poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Zajęcia bazują na piosence i na niej w większości oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe.
 • Z Edumuz w logopedię” – Głównym założeniem projektu „Z EDUMUZ w logopedię” jest profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Marii Zofii Tomaszewskiej w grupach przedszkolnych. Autorkami
  i koordynatorkami projektu są nauczycielki Agnieszka Czupajło – Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach oraz Agata Chmura – Przedszkole Samorządowe „ Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu,
  w ścisłej współpracy z panią Marią Zofią Tomaszewską.
 • 20 minut dla matematyki” – Głównym założeniem programu jest motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy przedszkola z rodzicami, świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w „Dziecięcej Matematyce®”przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, jak i domowej, doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami, dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności .matematycznych.
 • Z kulturą mi do twarzy”- Celem programu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających
  rozwój tożsamości dziecka, kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez
  dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 • Oddycham nosem przez cały rok”- Celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci i ich rodziców w zakresie prawidłowego oddychania.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości – wydawnictwo WSiP

Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości – wydawnictwo WSiP (wszystkie grupy) ...
/

Program wspomagający – Dziecięca matematyka

Program wspomagający – Dziecięca-matematyka (wszystkie grupy) ...
/
Skip to content